Lesnická 87 - Rájec-Jestřebí
+420 516432168
kubospol.brno@volny.cz

Soutěž

Prodej a servis lesní a zahradní techniky

SOUTĚŽ

Soutěžte s námi o
motorovou pilu Husqvarna

Ve spolupráci s inzertními novinami Golempress jsme pro Vás připravili soutěž o motorovou pilu Husqvarna.
Stačí správně odpovědět na první dvě soutěžní otázky a nejlépe ze všech soutěžících tipnout odpověď na třetí otázku a pila Husqvarna 120 Mark II je Vaše.
V případě shodných nejlepších tipů na třetí otázku obdrží výhru soutěžící s nejdříve učiněnými odpověďmi, později zaslané nejlepší tipy získají jako cenu útěchy alespoň hračku motorové pily značky Husqvarna.

ODPOVĚZTE NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

 Odpovězením na soutěžní otázky a vstupem do soutěže souhlasíte s jejími pravidly a dáváte pořádajícímu, firmě Kubospol s.r.o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem vyhodnocení této soutěže a případnému zasílání jeho obchodních sdělení.
Každý soutěžící může odpovídat na soutěžní otázky pouze jednou!

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže o motorovou pilu Husqvarna 120 Mark II (dále jen „Soutěž“) je společnost Kubospol s.r.o., IČ: 64532707, se sídlem Lesnická 87, 679 02 Rájec-Jestřebí, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka 26905C (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").
Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k inzertním novinám Golempress. vydavatel novin s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže a nikoliv vydavateli. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány k Pořadateli.

2. Trvání a místo soutěže
Soutěž se uskuteční ve dnech od 21.3.2021 do 30.6.2021 23:59 na území České republiky.
Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele: www.servisrajec.cz

3. Podmínky účasti v Soutěži
Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce). Každý soutěžící může do soutěže odpovídat pouze jednou. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.
Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel, včetně zdokumentování předání výhry a jeho bezplatným využitím na stránkách Pořadatele soutěže.

4. Vyloučení ze soutěže
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.
Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

5. Průběh soutěže a výběr výherců
V rámci stanoveného data bude na stránkách www.servisrajec.cz zveřejněna stránka se zadáním soutěže a odpovědním formulářem.
Chcete-li soutěžit, zadejte svoje odpovědi na soutěžní otázky v tomto formuláři.
Cenu vyhraje ten účastník, který správně odpoví na otázku č. 1 a zároveň správně odpoví na otázku č. 2 a zároveň jeho odpověď na otázku č. 3 bude přesný či nejbližší tip k odpovědi na otázku č. 3, tedy k počtu zaslaných správných odpovědí na soutěžní otázky 1 a 2 ke dni konci této soutěže.
V případě shody správných tipů obdrží hlavní cenu ten, jehož správnou odpověď a vítězný správný tip obdržel pořadatel soutěže nejdříve. Ostatní výherci se správným tipem, zaslaným později, obdrží cenu útěchy v podobě hračky motorové pily Husqvarna.

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání
Výherce v soutěži bude vyhodnocen po jejím ukončení, jeho jméno a místo bydliště bude zveřejněno na webových stránkách pořadatele soutěže a bude vyzván k převzetí výhry v sídle pořadatele soutěže za pomoci zadaných údajů v přihlášce do soutěže.
Pokud se pořadateli nepodaří do 30ti dnů zkontaktovat výherce a předat mu výhru, nebo výherce cenu odmítne, propadá tato výhra ve prospěch pořadatele, který ji může přidělit dalšímu soutěžícímu, vybranému dle pravidel soutěže.
První cena je mototrová pila značky Husqvarna 120 Mark II. Na výhru nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

7. Osobní údaje
Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění marketingových činností pořadatele. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámením Pořadateli.

8. Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.
Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.


V Rájci - Jestřebí dne 20.3.2021
Call Now ButtonZAVOLAT HNED